RAP-ONE

Rap-One är ett program som beräknar ljudutbredning inomhus för kartläggning av buller i arbetsmiljö, utvecklat av Soft dB i Kanada.

RAP-ONE II från Soft dB i Kanada är en programvara för beräkning av rumsakustik och bullerexponering i arbetsmiljö. RAP-ONE (Room Acoustics Prediction and OccupationalNoise Exposure), har utvecklats för att vara ett lättanvänt verktyg för konsulter och miljöansvariga mm.

RAP-ONE beräknar snabbt och noggrant ljudnivån i varje position i ett rum och dessutom varje ljudkällas bidrag i positionen samt bullerdosen som belastar medarbetaren.

Industribuller

Alltför ofta utförs bullerdämpande åtgärder utan att de ger önskad effekt. Med RAP-ONEkan man undvika detta eftersom programmet utvärderar effektiviteten hos olika kombinationer av åtgärder redan innan de är utförda. Frågor som RAP-ONE besvarar är:

 • Hur mycket ökar ljudnvån om jag installerar ännu en maskin?
 • Hur påverkar den nya maskinen bullerdosen hos personalen?
 • Hur mycket sänks ljudnivån om man installerar en ljuddämpare på maskinen eller monterar ljud- absorbenter i taket?
 • Hur kan jag veta att mina bullerdämpande åtgärder är de mest kostnadseffektiva åtgärderna?

Utvärderingen av effektiviteten hos olika åtgärder är enkel: Ange den akustiska åtgärden med verktygen “Absorbing Panel” eller “Acoustic Barrier” och klicka på “Calculate Noise Map”. Rummets bullerkarta visar nu hur ljudnivån påverkas av åtgärden. På liknande sätt kan man studera rummets olika bullerkällor, t ex montera ljuddämpare.

Rumsakustik


 • RAP-ONE kan användas till att förbättra akustiken i alla typer av lokaler.
 • RAP-ONE kan enkelt och noggrant beräkna ljudnivåfördelningen i ett rum och ljudbidraget från de olika ljudkällorna i varje punkt.
 • RAP-ONE kan beräkna efterklangstiden i en lokal.
 • RAP-ONE används t ex för att förbättra akustiken i teatrar och t ex för att identifiera de mest effektiva åtgärderna för bullrande installationer.

Andra användningsområden:
RAP-ONE kan även användas för andra applikationer gällande akustik. T ex har RAP-ONE använts vid designen av en mini buss.

 

Nyheter i RAP-ONE II

 • Ny beräkningsalgoritm, Pyramid tracing, vilken har alla fördelar av ray tracing utan att ha alla problem som ray tracing har.
 • Möjlighet att beräkna transmission genom väggar
 • Nytt 3D interface

För mer information se leverantörens websida

www.softdb.com

Se instruktionsfilmer på Youtube:

Import and setup

Move around the plan

Build a room

Create a Sound Map

Export the Map